Monday, March 2, 2009

Orthodoxie i England

skrifvet före min orthodoxa konversion, uppenbarligen


måndag 20 januari 2003 17.08

Visste Du att det grekoslaviska schismat räknar Willhelm Eröfraren som hafvande infört Romersk Katolicism i England och (den illegitime, efter hvad Belloc förtalt) ärkebiskopen Stigand som siste orthodoxe ärkebiskop af England?

Läste det precis i Orthodox Tidskrift.

Korrelat: de måste räkna alla de tidigare biskoparne och ärkebiskoparne af England som orthodoxa.

Tillämpning: de måste räkna biskop Ælfric som orthodox.

Relevans: biskop Ælfric predikar (i Sweet's Anglo-Saxon Reader) att St Johannes Apostel upptagits med kropp och sjel i himmelen: han lade sig i sin graf, på Kristi inbjudan, afled utan dödskamp eftersom hans lekamen var fri från besmittelse (fomes peccati) och omedelbart uppfylldes hela rummet af ett starkt ljus, som bländade alla. När ljuset var borta, var den Helige Apostelns qvarlefvor det likaså. I grafven fanns blott manna, sådant som Israels folk fått i öknen från Himmelen, och der skedde mirakel ända till våra dagar.

Om nu St Johannes Apostel är upptagen med kropp och sjel i Himmelen - huru skulle då Gudaföderskan, Apostlarnas Drottning icke vara det?

Alltså är det felaktigt att neka hennes Sjelsliga och Lekamliga Upptagelse i Himmelen, efter det Saliga Afsomnandet, och de som funnit fel med "Romersk Katolicism" för att Kyrkan fasthållit denna sanning äro icke fullt orthodoxa, utan heterodoxa schismatiker.

Skulle Du vänligen vilja föra detta vidare till berörda bekanta till Dig (SH) och uppmana dem att föra det vidare till sitt presterskap och episkopat?

Hans Georg Lundahl


PS:
Sedan dess har jag fått klargjordt att de orthodoxa ingalunda neka Jungfruns upptagelse, utan bara icke acceptera att göra en dogm deraf.