Monday, March 2, 2009

Kristen medeltid vs. afkristnad nutid

tisdag 5 december 2006 14.22

från ett forum
jag kan bara vidhålla


 • 1 att de flesta medeltida institutioner icke ledde till att någon for illa ens förtjent (straffsystemet var ett uppenbart undantag, dermed inqvisitionen: vi ha ännu ett straffsystem, vi ha fått rättspsykiatrien)
 • 2 att moderna institutioner dagligen leda till att folk fara illa oförtjent:

  • a) skolpligt
  • b) vernpligt (icke för att jag for illa af den)
  • c) psykiatrisk och alcoholologisk tvångsvård
  • d) tvångsomhändertaganden af barn från deras föräldrar

 • 3 att några af dem ”besparar” dem från att ”fara illa” genom att mörda dem i efterhand eller i förväg förhindra deras existens:

  • a) legal abort
  • b) legala preventivmedel

 • 4 att dessa saknade motsvarigheter eller hade motsvarigheter med betydligt mindre omfattning på medeltiden:

  • a) barn kunde tvångsomhändertas om deras fysiska lif hotades af mordiska föräldrar eller deras andliga af heretiska föräldrar
  • b) dårar och besatta tvångsomhändertogos endast på ytterst få af de kriterier som nuvarande psykiater bruka i sådana syften
  • c) skolan var bara ett kraf för vissa yrken, icke en allmän pligt: de flesta stadsbor lärde sig läsa (och räkna) medan de gingo i lära hos ngn handtverkare eller köpman
  • d) ingen tvingades tjena militärt, annat än om han ville bevara ärfda privilegier knutna till denna tjenst
  • e) abort och preventivmetoder voro intet institutioner utan brott


svaren på vissa invändningar:

 • 1 jag nämnde inqvisitionen i sbd med straffsystemet - likaså att vi med vår rättspsykiatrie intet ha så mkt att skryta med (i USA är en af deras uppgifter identisk med inqvisitionens otrefligaste: att utlemna till dödsstraff); ståndssamhället formaliserade (och begränsade dermed) klass-skilnader; adeln var mindre sprättig på medeltiden än sednare
 • 2

  • a) nej, man är intet idiot för att man utbildats i korrekt utförande af sitt yrke snarare än inkorrekt vetenskap och historia, med ett antal likasinnade i st f med ett stort antal potentiella mobbare eller mobbingoffer
  • c) om verlden rasar beror det icke på bristande tvångvård
  • d) jag håller med om att nära anhöriga kunna vara svin - men det kunna fosterhem och fosterföräldrar också - så dels är det ingen ursäkt, dels är det intet ens enda förekommande anledningen (i frankrike kan man fråntas barnen för att man saknar el eller rinnande vatten i huset!!!!)

 • 3 de svaren vittna intet om välvilja mot sin nästa
 • 4

  • a) heretiska eller odöpta som motsatte sig döpta barns kristna fostran var det enda lifsåskådningskriteriet: idag är det afskaffat men ersatt af ngt tiotal (inklusive ”ansvarslösa”, inklusive ”psyksjuka”)
  • b) det svaret vittnar intet om välvilja mot sin nästa
  • c) analfabetism skapade, af naturliga anledningar, inga klyftor der den var allmänt utbredd bland landtbefolkningen (som dock säkert var bättre alfabetiserad under medeltiden, tack vare tillträde till gratis, men icke obligatoriska klosterskolor, än den varit mellan renaissance och upplysningstid): att påta i åkern är ingen idiotisk syssla, säkert var det någon ”da vinci” eller ”pascal” på landet som uppfann vändplogen (att hans namn sedan glömts är bara kristen modestie)
  • e) jag kan icke se ngt eländigt med att ha blifvit född! och om du tänker på altför täta födslar, så voro vissa perioder af afhållsamhet påbjudna, och ammandet hade icke ersatts af nestlé, så lång amning minskade ägglossningarne.


mina svar på ett inlägg som intet fins längre:


 • 1 jag säger att dödsstraff kan vara bra, intet att det behöfver vara det: sedan relaterar jag inqvisition och amerikanskt rättspsyk till till det faktum att de förekomma i samhällen som ha(de) dödsstraff
 • 2

  • a) okunnighet är bara en grund till ondska, illvilja är en annan: och den okunnighet som ledde till ondska (okunnighet om moral) uppmuntrades intet i någon af de lärogångar en medeltida pojke /eller flicka kunde få sig till lifs mellan 7 och 14 /12
  • c) om folk må sämre kan det bero på de nya vanorna och institutionerna: det är inget som botas med tvångsvård (bortsedt från akut sjelfmordsförsök)
  • d) jag har i föregående svar på denna punkt ö h t icke hänvisat till min egen erfarenhet: att en tredjedel af fosterhemsplaceringarne i Sverige afbrötos (statistik från tvåtusentalet innan jag lemnade landet) p g a att fosterföräldrarne voro olempliga - ibland värre än föräldrarne, som när en placerad flicka utnyttjades sexuelt af sin fosterfar har jag läst i tidning (metro) - och din ulandskategorisering af aflägsna norrländska byar med brunn, lyktor och vedspisar är obehaglig, liksom din francofobie


 • 3 enhvar har sin rôle här i lifvet, jag har aldrig sagt att hemmafru är enda tänkbara för qvinnor, men deremot att den är mer frugtbärande ju fler som dela den (grannskap med dagliga kaffekalas måla upp sig för min fantasie) och att den är bättre för barnen än yrkesverksamma mödrar i de flesta fall: aids skyddar man sig bäst med genom att undvika promiscuité, blodtransfusioner på dåligt utrustade sjukhus och sprutnarcomanie
 • 4
  • a) ”Ingen unge ska behöva växa upp med psykotiska föräldrar.” Oh merde! Samtidigt som allt fler och fler bli stämplade som psykotiska, med allt genereusare criterier! Inklusive att skälla ut socialsekreterare som fråntaga barnen! ”Ansvarslösa dito riskerar att skapa fullständigt ohållbara individer.” Liksom tvångsomhändertagande. Kolla gerna upp statistik på huru många i fängelser, rättspsyk och psykiatriska kliniker (jodå, man kan tyvärr klassas som psykotisk och tvångsvårdas bara för att man är litet ohållbar) som tvångsomhändertagits under barndomen. ”Missbrukande dito har förverkat sin rätt att ha avkomma om de i nte kan ta hand om den.” Hvilket en missbrukare per definition (den moderna altså!) intet kan. En full far kan faktiskt skicka pojken till tant (om hon bor nära eller om han är periodare) eller till en tant i grannskapet, när han är full. Och ditt tal om att ”förverka sin rätt att ha avkomma” stinker af förra seklets delvis racistiska (antizigenska) fördomar.
  • b) ”min nästa är inte psykotisk.” Så den som är/klassas som psykotisk är intet din nästa? Det var ju också en obehaglig menniskosyn - och ännu en anledning att motsätta sig att klassas som psykostisk!

   ”Och det handlar om vård, det är en god handling per definition.” Det klassas som vård, äfven om det handlar om insperrande, äfven om det handlar om förödmjukelser, äfven om det handlar om medicamenter som ge obehagliga biverkningar och kunna sättas in bara för att man motsätter sig ngt af ofvannämnda på ett ngtsånär - för personalen - störande sätt, äfven om medicamenterna intet åtgerda en enda sak man sjelf verkligen lider af: och eftersom det klassas som vård är det per definition en god handling. Liksom Bushs krig äro rättfärdiga krig, för att Bush klassar dem så.

  • c) ”Visst, jättebra. Men varför i helvete är du så avogt inställd till vad vi andra ser som en förbaskad rättighet?” Jag är icke afogt instäld till att ha rätt att utbilda sig (mot t ex hindrande klassprivilegier). Jag är ytterst afogt instäld till att ha skyldighet att utbilda sig på ett i förväg af ngn aflägsen bureaucrat bestämdt sätt. ... (=en annan débatteur) har klandrat mig för att jag vägrar klassa dyslexie, adhs och asperger som diagnoser: han häfdar att de diagnoserna behöfvas för att ge anpassad studiegång. Jag är för en enligt föräldrarnes vilja anpassad studiegång - för alla.

  • e) påbudet minskade antalet graviditeter utan att vid ngt tillfälle kombinera sex med preventivmethod: hvilket du borde anse som ngt godt

   angående ”oönskade graviditeter” finnas det qvinnor som ha en perverterad integritetskänsla som drifver dem till preventivmethoder, abort - eller i sista fall, barnamord.