Monday, March 2, 2009

Kristi slägttafla

lördag 20 december 2003 17.19

I nr 12 af 41:a årg (Orthodox Tidning) nekas att Rahab i Kristi slägttafla är Rahab i Jeriko.

Anledningen är att Rahab från Jeriko skulle ha lefvat år 1221 f Kr då Jesus Nave brände ned Ai, enligt hvad archaeologer faststält p g a C14-datering af sädeskorn, medan Salomo som var Boas fader skulle ha fötts ngn gg mellan 1130 och 1100 f Kr, enligt räkning bakåt från Konung Davids regering. Diskrepansen skulle dermed vara minst 89 år.

Emellertid bör tiderymden mellan Jesus Naves eröfring af det Heliga Landet och Konung Davids, Vår Herres Jesu Kristi anfaders regering deri, snarare bestämmas af de fyrtioårsperioder som indela Domareboken än af archaeologiska fynd. Detta arbete har jag icke gjort, men någon af Kyrkofäderna, t ex St Augustinus eller ngn Kappadocier måste i sin vidlyftiga kommentar af Gamla Förbundets Skrifter ha kollat upp om Rahab i slägttaflan kan vara Rahab från Jeriko.

Och C14-dateringar af biologiskt material äro beroende af den C14-halt som rådde i atmosfären vid tiden för djurets eller vextens död - eller tidigare, beroende på huru mycket gammalt biologiskt material som inkommit i maten. Och C14-halten bör icke ha varit konstant före stabiliseringen af densamma, då sönderfall genom isotopens radioaktivitet kommit ikapp nybildningen genom athmosphärisk strålning. Vi tala nu om en tid som är ca 3000 år bakåt i tiden, ca 4000 år efter skapelsen enligt Septuaginta, Romerska martyriologiet och Ryska kalendern med datering efter Skapelsen. Vid en sådan tid behöfver detta jemvigtsförhållande ännu ej ha uppnåtts. Jag har för mig att Trojas fall HISTORISKT dateras till ngt före år 1000 f Kr, men ARCHAEOLOGISKT till ca 1200 f Kr. Dermed borde denna tid för tretusen år sedan vara en då 3000 verkliga år visas som 3200 års ålder enligt C14-methodens förvrängning p g a felaktigt grundantagande om athmosphaeren. Så om konung Davids regering är bestämd af säkrare data än C14 - t ex historiska - torde nämnda invändning från archaeologiskt håll vara ohållbar.

Dermed återföras vi till frågan om hvem Kristi stammoder Rahab var till Kyrkofäderna. Om DE enhälligt identifiera henne med Rahab från Jeriko, måste hon af en troende Kristen accepteras som denna.

Hans Georg Lundahl